АКТИВНИ ПРОЕКТИ

АКТИВНИ ПРОЕКТИ


ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ – СТАРА ЗАГОРА
 1. „Без свободен час“ – проектът има за цел да помогне на учителите – неспециалисти да обучат учениците на жизненоважни и социални умения за сметка на безцелното и неосмислено прекарване на времето в „свободните часове“;
 2. „Училищен плод“ – проектът промотира здравословното и разнообразно хранене;
 3. „Училищно мляко“ – проектът промотира здравословното и разнообразно хранене;
 4. „Европейска размяна на Коледна украса" – Второ основно училище участва в проекта на Информационен център „Европа – Директно“ – „Европейска размяна на Коледна украса“. Учениците, заедно със своите класни ръководители и родители, изработиха коледни играчки за елха, които размениха с европейски училища и получиха колети с традиционни коледни украси от Италия, Испания, Франция, Великобритания, Германия, Румъния, Гърция и други страни. Децата обмениха и информационни материали за това как празнувах Коледа техните връстници, какво е специфично за региона, в който живеят и какви традиции и ритуали се изпълняват по време на светлите празници;
 5. „Европейски ден без загинали на пътя“ – симулативни игри, рисунки, постери и беседи;
 6. Участие в инициативата „Чудната елха“ на Омбудсмана на гр. Стара Загора, г-жа Надежда Чакърова – Целта на инициативата е да бъдат събрани дрехи, лакомства, книжки и играчки за децата лишени от родителска грижа, за да могат и те да получат своите коледни подаръци;
 7. „Дари, за да зарадваш – 2“ – Инициатива на Младежки общински съвет Стара Загора, за дарения на хора в нужда;
 8. Участие в инициативата „Европейски ден на спорта“;
 9. Национална програма „Иновации в действие“. Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място в училища партньори. Сключени са договори с две училища : ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Бургас – иновативно училище и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево;
 10. „Занимания по интереси“ – организирани от Наредба за приобщаващото образование чл.20, чл.21, чл.21а, чл.21б, чл.21в и чл.21 г. През първия учебен срок са сформирани 21 групи по интереси, чрез които се „стимулира развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, както и придобиване на умения за лидерство“.
 11. Проект „Еразъм“ на тема „Национална идентичност и глобализация“
Продължава работата и по проектите свързани с иновациите в училище:
 1. Проект „Зограф“ – целта на прилаганата иновация е дейностният подход в обучението и „учене чрез правене“, иновацията е свързана с разширена подготовка по изобразително изкуство и факултативните часове (пленер). Чрез проекта учениците подобряват образователните си резултати и повишават критичното си мислене и творчество. Проектът е изготвен и се реализира от г-жа Г. Вълкова;
 2. Проект „Училището – школа за характери на откриватели“ – целта е учениците да развиват нужните качества на характера, които ще им помогнат да растат успешни и добри хора. Учениците имат възможност да представят проекти по различни теми, да влизат в различни роли, да се срещат с изявени личности, професионалисти в своята област, да се забавляват и да развиват качествата на характера, като упоритост, постоянство, трудолюбие, любознателност и др. Проектът е изготвен и се реализира от г-жа С. Рачева;
 3. Проект „АЙЯ – от А до Я уча и творя“ – фокуса на проекта е върху изграждането на знания, умения, нагласи и навици с богата обща култура отворена към света. Работата се базира на учебни проекти, които обхващат теми от учебното съдържание и предвиждат дейности за създаване на краен продукт. По проекта работи г-жа П. Балева, заедно с ученици от ІІ „г“ клас по предмета Околен свят;
 4. Проект „Образование за утрешния ден“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.