УЧИТЕЛИ

АНКА МУРЛИЕВА
Старши учител по химия и физика

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2011 г.
❉ Магистър „Химия и физика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Следдипломна квалификация – „Информационни технологии“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
АНТОНИЯ ЧАКЪРОВА-ГИНЕВА
Старши учител по чужд език в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2019 г.
❉ Магистър „Английски език и методика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Бакалавър „История“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
БОРИС КНИЖАРОВ
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Руска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
❉ Магистър „Мениджмънт на социални и педагогически организации“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• Следдипломна квалификация „Ресурсен учител“ Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• Професионално-педагогическа специализация „Иновативни практики в образованието“ в Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• „Извънкласни дейности за обучение на учениците велосипедисти“ – Русенски университет „Ангел Кънчев“
• „Организатор на туристическата дейност в училище“ в Център за професионално обучение към сдружение към Български туристически съюз
• III ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ
Учител по човекът и природата в прогимназиален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2020 г.
❉ Магистър „Биология/Екология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ
Ръководител на направление „ИКТ“

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2017 г.
❉ Бакалавър „Математика и информатика“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
• Администратор на училищния сайт ou2sz.com
• Администратор на G Suite for Education
• Администратор на ел. дневник shkolo.bg
Личен сайт
ГАБРИЕЛА СЪБКОВА
Учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2016 г.
❉ Магистър „Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ГАЛЯ ДЯНКОВА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Начална педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Професионално-педагогическа специализация „Детска и юношеска психология“ в Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• I ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ГЕРГАНА ВЪЛКОВА
Старши учител в прогимназиален етап

❉ Магистър „Педагогика на изобразително изкуство“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
ГЕРГАНА ПЕТКОВА
Учител в прогимназиален етап

❉ Магистър „Информатика“ в Икономически университет – гр. Варна
• ПП „Информатика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• Следдипломна квалификация „Учител по математика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
• V ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ГЕРГАНА БЕЛЕВА-AВРАМОВА
Старши учител в прогимназиален етап

❉ Магистър „Български език и английски език“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ДАНИЕЛ ПРОДАНОВ
Учител в прогимназиален етап

❉ Бакалавър „Български език и история“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА
Старши учител по музика в начален и в прогимназиален етап

❉ Магистър „Музикална педагогика“ – специалност „Пиано“ в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив
❉ Магистър „Музика – Музикални и мултимедийни технологии“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
• „Музикални и мултимедийни технологии“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София
• II ПКСПрофесионално-квалификационна степен в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – ЦИУУ гр. София

ДЕЛЯНА МАРИНОВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2018 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Професионално-педагогическа специализация „Работа с компютри и информационни технологии 1 – 4 клас“ в Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – гр. Стара Загора
• III ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ДЕНКА ИВАНОВА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
• ППС „Чуждоезиково обучение – английски език“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• Професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“ в Технически университет – гр. София
• Майсторски клас „Иновативни практики в образованието“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители, Тракийски университет
• I ПКСПрофесионално-квалификационна степен
Личен сайт
ДЕСИСЛАВА ВЕЛИКОВА
Учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2016 г.
❉ Магистратура „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
❉ Бакалавър „Българска филология“ в Бургаски свободен университет
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ДЕСИСЛАВА КРЕНЧЕВА
Учител в начален етап

❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• Професионално-педагогическа специализация „Информационни технологии 1 – 4 клас. Компютърно моделиране“
• Квалификация „Учител по информационни технологии 1-4 клас“
• III ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ДИДА МИРЧЕВА
Старши учител по български език и литература

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Магистър „Българска филология“ в Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• Професионално-педагогическа специализация „Детско-юношеска и училищна психология“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• II ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ДИЛЯНА КОЛЕВА
Учител в начален етап

❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
ДИМКА ВАСИЛЕВА
Старши учител в прогимназиален етап

❉ Магистър „Българска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Учител по български език, руски език, изобразително изкуство“ в Полувисш учителски институт – гр. Кърджали
ДОБРИНКА ЧОНЧЕВА
Учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• V ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА
Учител в прогимназиален етап

❉ Магистър „История“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ЕМИЛИЯ ДИКЛИЕВА
Учител в начален етап

❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
ЖИВКО ЖЕЛЕВ
Учител в прогимназиален етап

❉ Бакалавър „Бизнес икономика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
❉ Магистър „Икономика и управление на бизнеса“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• Професионална квалификация „Учител по английски език“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
ИВАН ИВАНОВ
Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2020 г.
❉ Бакалавър „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ИВАНКА ХАДЖИЕВА
Старши учител в начална степен

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
❉ Магистър „Педагогическо и психологическо консултиране“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• V ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ИЛИАНА ДАСКАЛОВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1993 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ във Висш педагогически институт „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ИЛИЯНА АТАНАСОВА
Старши учител начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1985 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• V ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ЙОАННА МИХАЙЛОВА
Старши учител в прогимназиален етап

❉ Специалист „Производство на облекло“ в Институт за учители по производствена практика – Ямбол
• Пр/НПП учител по труд и техника в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ЙОРДАНКА МИХАЛЕВА
Учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2020 г.
❉ Бакалавър „Специална педагогика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
❉ Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• V ПКСПрофесионално-квалификационна степен
КАЛИНКА ДИМИТРОВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2004 г.
❉ Магистър „Педагогика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
• Професионално-педагогическа специализация „Развиване на комуникативни умения“
• Пр/НПП „Предучилищна и начална училищна педагогика и английски език“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• СП Методика на обучението по БДП – І – ІV клас в Технически университет – София
• III ПКСПрофесионално-квалификационна степен
КРАСИЛЕНА КАЛЪЧЕВА-ИВАНОВА
Учител в прогимназиален етап

❉ Магистър „Българска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Р. „Актуална българистика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
КРАСИМИРА ТОНЕВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
МАГДАЛЕНА СЛАВОВА
Старши учител, подготвителна група

❉ Бакалавър „Предучилищна педагогика“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
• Професионално-педагогическа специализация „Детска и юношеска психология“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – Стара Загора
• Следдипломна квалификация „Начален учител“
• III ПКСПрофесионално-квалификационна степен
МАРА ЦОНЕВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1993 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ във Висш педагогически институт „Неофит Рилски“ – Благоевград
• СП „Методика на обучението по БДП – І – ІV клас“ в Технически университет – София
• I ПКСПрофесионално-квалификационна степен
МАРИЯ КОСТОВА
Учител в начален етап

❉ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора
МАРИЯ ТЕНЕВА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Следдипломна квалификация „Информационни технологии 1. – 4. клас“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• Професионално-педагогическа специализация „Детска и юношеска психология“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• Професионално-педагогическа специализация „Иновационни практики в образованието“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• I ПКСПрофесионално-квалификационна степен
МАРГАРИТА БАНОВА
Старши учител по български език и литература

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2016 г.
❉ Магистър „Българска филология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• V ПКСПрофесионално-квалификационна степен
МАРИАНА СТОЯНОВА
Учител в прогимназиален етап

❉ Бакалавър „Приложна математика“ в Технически университет – София
❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора
• Р. „Публичен педагогически мениджмънт“ в Тракийски университет – Стара Загора
МАРИЯ ГОРЧЕВА-НЕДЕЛКОВА
Учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2018 г.
❉ Бакалавър „Българска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Журналистика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Следдипломна квалификация „Начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
МАРИЯНА СТОЕВА-ХАДЖИЙСКА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора
• Пр/НПП „Английска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Пр/НПП „Ранночуждоезково обучени по английски език“ в Тракийски университет – Стара Загора
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
МАРУСЯ КОЛЕВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2011 г.
❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Педагогика – детски учител и начален учител“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора.
• Професионална квалификация „Английски език“
• III ПКСПрофесионално-квалификационна степен
МАЯ САНДЕВА
Старши учител по биология и химия

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2007 г.
❉ Магистър „Биология и Химия“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Р. „Химия“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
МИЛЕНА ДЖЕНЕВА
Старши учител по история и цивилизация

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1994 г.
❉ Магистър „История и география“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
• V ПКСПрофесионално-квалификационна степен
МИМА МИХАЙЛОВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2014 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
• II ПКСПрофесионално-квалификационна степен
МИНКА ГОЧЕВА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „История и география“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• Р. „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• Пр/НПП „Начална училищна педагогика„ в Тракийски университет – Стара Загора
НЕДА РУСЕВА
Старши учител в прогимназиален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2016 г.
❉ Магистър „Славянска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Учител по английски език“ в Тракийски университет – Стара Загора
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ПАВЛИНА БАЛЕВА
Старши учител в начална степен

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2015 г.
❉ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Бургаски свободен университет
❉ Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ПЛАМЕН НИКОЛОВ
Старши учител по физическо възпитание и спорт

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2014 г.
❉ Магистър „Начална педагогика – Физическо възпитание и спорт“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Учител по физическо възпитание и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ – гр. София
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
РАДИ СТАЙКОВ
Учител по физическо възпитание и спорт

❉ Магистър „Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
РАДОСТИНА ИЛЧЕВА
Учител по английски език

❉ Магистър „Руска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Пр/НПП „Учител по английски език“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Р. „Английска филология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
РАДКА ДИНЕВА
ЦДО

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
РАЯ СТЕФАНОВА
Учител в начална степен

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2012 г.
❉ Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора.
РЕНЕТА АНДРЕЕВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1992 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика и предучилищна училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
РОЗАЛИНА ПАСКАЛЕВА
Старши учител в начален етап

❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• Докторант в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
РУСАЛИН ГЕОРГИЕВ
Учител по физическо възпитание и спорт

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2016 г.
❉ Магистър „Спорт в училище“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Магистър „Филмово и телевизионно операторство“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
СВИЛЕН МИЛЧЕВ
Учител по информационни технологии

❉ Магистър „Електрически централи, мрежи и системи“ в Технически университет – гр. Варна
• Следдипломна квалификация „Информатика и информационни технологии“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – Стара Загора
• Администратор на ел. дневник shkolo.bg
СОНЯ ГАВАЗОВА
Старши учител в начален етап

❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
СТЕФКА КОЧЕВА
Старши учител по математика

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2013 г.
❉ Магистър „Математика и информатика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Професионално-педагогическа специализация „Детско-юношеска и училищна психология“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители – гр. Стара Загора
• II ПКСПрофесионално-квалификационна степен
СТОЯН РАДЕВ
Старши учител по музика

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1995 г.
❉ „Музикална педагогика“ във Висш музикално-педагогически институт – гр. Пловдив (днешна Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив)
❉ Магистър „Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V-VII клас“ в Департамент за информация и усъвършенстване на учители в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
СТОЯНКА РОБАКОВА
Старши учител по математика

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2012 г.
❉ Магистър „Математика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Професионална квалификация „Учител по информационни технологии“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• IV ПКСПрофесионално-квалификационна степен
СОНЯ РАЧЕВА
Старши учител в начална степен

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1985 г.
❉ „Предучилищна педагогика с руски език“ в ПИДУ „Анастасия Тошева“ – гр. Стара Загора
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
❉ Бакалавър „Начална училищна педагогика с английски език“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• I ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ТАНЯ ИЛИЕВА
Учител в начален етап

❉ Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора
ЮЛИЯНА ДЖОНДЖОРОВА
Старши учител в начален етап

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 1993 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• I ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ЯНА ТЕНЕВА
Старши учител начална степен

Започва работа във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ през 2005 г.
❉ Магистър „Начална училищна педагогика“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• Следдипломна квалификация „Информационни технологии“
• Специализация „Английски език“
• I ПКСПрофесионално-квалификационна степен
ЯНА КОЛАКСЪЗОВА
Старши учител в начален етап

❉ Бакалавър „Предучилищна училищна педагогика и начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Пр/НПП „Начална училищна педагогика и английски език“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
• СП „Методика на обучението по БДП – І-ІV клас“ в Технически университет – София
• Професионално-педагогическа специализация „Иновативни практики в образованието“ Тракийски университет, Стара Загора
• Професионална квалификация учител по ИТ 1. – 4. клас в Тракийски университет – Стара Загора
• Начална училищна педагогика и английски език във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново
• I ПКСПрофесионално-квалификационна степен