ДОКУМЕНТИ

Графици за проектни дейности по класове, 2020/2021 г. - II срок
График библиотека, 2020/2021 г. - I срок
Годишен план на училището, 2020/2021 г.
Годишен план за дейността на ресурсен учител за, 2020/21 г.
График за безопасност на движението по пътищата (БДП)
График за факултативни учебни часове (ФУЧ)
График спортни дейности следобед - начален
График спортни дейности предиобед - начален
График спортни дейности 5-7 клас, 2020 г.
График за контролни и класни работи, 2020/21 г. (I срок)
График за консултации на учителите, 2020/21 г.
График за втори час на класа (ІІ ЧК), 2020/21 г.
Етичен кодекс, 2020 г.
Заповед на МОН за учебно време
Инструктаж за работа в електронна среда
Мерки за повишаване качеството на образованието, 2020 г.
План за дейността на Нац. стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (НСНГП) за периода, 2020/21 г.
План за дейността на Учил. комисия за превенция на противообщ. прояви на учениците (УКПППУ), 2020/21 г.
План за работа на психолога, 2020/21 г.
План за работа COVID-19, 2020 г.
План Квалификационна дейност, 2020/21 г.
Правилник за дейността на училището (ПДУ), 2020 г.
Правилник за БУВОТ, 2020/21 г.
Програма-агресия, насилие, тормоз, 2020/21 г.
Програма за превенция на ранно напускане на училище 2020/21 г.
Стратегия за развитие на II ОУ (2020 - 2024 г.)


Седмична програма и организация на учебния ден, БДП и др., ще откриете в секция ЗА УЧЕНИКА