понеделник, 4 март 2013 г.

Публична покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Второ основно училище "Петко Рачев Славейков", ул. "Ген. Столетов" 111, За: Костадин Пенчев, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 627363, E-mail: ou2sz@abv.bg
Място/места за контакт: канцелария
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ou2sz.com.
Адрес на профила на купувача: ou2sz.com.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предметът на поръчката е: Приготвяне и доставка на храна и закуски за учениците на Второ основно училище "Петко Рачев Славейков". Поръчката включва следните обособени позиции: Позиция № 1. Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас. Позиция № 2 Приготвяне на обяд при условията на столово хранене за учениците от Второ основно училище "Петко Рачев Славейков" включени в целодневните форми на обучение. Позиция № 3 Приготвяне на закуски за учениците от Второ основно училище "Петко Рачев Славейков" извън позиция № 1 и позиция № 2.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
55524000
Описание:
Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
По позиция № 1 Позиция № 1. Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас. Ориентировъчен брой ученици - 491 бр. Позиция № 2 Приготвяне на обяд при условията на столово хранене за учениците от Второ основно училище "Петко Рачев Славейков", включени в целодневните форми на обучение.Ориентировъчен брой ученици 100 бр. Стойността на храната се заплаща от учениците. Позиция № 3 Приготвяне на закуски Второ основно училище "Петко Рачев Славейков" гр.Стара Загора извън позиция № 1 и позиция № 2.Ориентировъчен брой ученици - 100 бр. Стойността на закуските се заплаща от учениците.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
34000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
В сградата на Второ основно училище "Петко Рачев Славейков". В ученически стол, бюфет, разкрит в непосредствена близост до училището

NUTS:
BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Позиция № 1. Доставка на закуски за учениците от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас. Всяка закуска следва да бъде в индивидуална опаковка за 1 ученик. Опаковката да е с ненарушена цялост, предпазваща храната от външни замърсявания. Всяка закуска да има етикет с обозначение- Вид, грамаж,производител, дата на производство, годност. Мястото на доставката е сградата на Второ основно училище "Петко Рачев Славейков". Количествата необходими закуски се заявяват ежедневно не по-късно от 12.00 часа на деня, предхождащ доставките. Доставките се извършват в учебни дни, с изключение на дните, включени в срочни, междусрочни, годишни ваканциии и неприсъствени дни. Основният компонент на закуската трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, като в рамките на една седмица закуските не се повтарят. Закуските могат да бъдат от следните групи: сандвичи с млечен продукт /сирене, кашкавал, извара, млечни салати/; сандвичи с меса/ колбаси/риба или яйца; сандвичи със зеленчуци; тестени закуски с ограничено влагане на мазнини - баници с млечна, зеленчукова или месна плънка, пици, сиренки, кифли – не повече от веднъж седмично. Тестените закуски и сандвичите да бъдат произведени в деня на консумацията. Месата и колбасите в закуските не трябва да са тлъсти. Хлябът в сандвичите поне два пъти в седмицата трябва да е ръжен или пълнозърнест. Доставяните закуски да не са от рода на вафли, чипс и сладкарски изделия – баклави, торти, пасти и др. Грамажът на закуските и техните компоненти да бъде съобразен с рецептурите в “Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, Хр. Юруков и съавтори, Техника 2002г., одобрен от МЗ. Позиция № 2 Приготвяне на обяд при условията на столово хранене за учениците от Второ основно училище "Петко Рачев Славейков" включени в целодневните форми на обучение. Участниците следва да имат разкрит обект за обществено хранене, предназначен за ученическо столово хранене, находящ се в непосредствена близост до училището. Приготвяните обяди трябва да включват разнообразни хранителни продукти, като в рамките на една седмица приготвяния обяд да не се повтаря. Обядите да бъдат приготвяни в деня на консумацията. Компонентите на обяда и неговия грамаж да бъде съобразен с рецептурите в “Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, Хр. Юруков и съавтори, Техника 2002г., одобрен от МЗ. Време на осигуряване на обедното хранене от 11:30 до 13:30 часа. Позиция № 3 Приготвяне на закуски за учениците от Второ основно училище "Петко Рачев Славейков" гр.Стара Загора извън позиция № 1 и позиция № 2. Участниците следва да имат разкрит обект за обществено хранене, предназначен за ученическо столово хранене, находящ се в близост до училището. Приготвяните закуски трябва да включват разнообразни хранителни продукти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Разнообразие на предлаганата храна (брой различни закуски/обедно меню) - 60 %. Предлагана единична цена - 20 %. Срок на плащане - 20%.Методиката за оценяване е следната: - По първият показател – П1, участникът, предложил най-голям брой закуски и обяди за един месец, получава 60 т. Останалите участници се оценяват по формулата: П1 = Оценявано предложение(като брой закуски и обяди) х 60 / Предложението с най-голям брой закуски и обяди. По втория показател – П2, участникът, предложил най-ниска цена за един брой закуска в лева без ДДС, получава 20 т. Останалите участници се оценяват по формулата: П2 = Най-ниска предложена единична цена х 20 / Оценяваното предложение. По третия показател– П3, участникът, предложил най-дълъг срок на разсрочено плащане, получава 20 т. Останалите участници се оценяват по формулата: П3 = Оценявано предложение х 20 / Най-дълъг срок на плащане.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
15/03/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертата на участниците следва да съдържа: 1. Списък на приложените документи (свободен текст, оригинал); 2. Оферта за участие ; Офертата трябва да съдържа предложение за всички обособени позиции. Не се допуска представяне на оферта за отделни позиции. 3. Документи за легитимация (копия): - за юридическите лица, ако не са посочили ЕИК по БУЛСТАТ в офертата, следва да представят документ за регистрация; - за физическите лица - копие от документ за самоличност. - за чуждестранните юридически или физически лица - документ за регистрация/ самоличност, издаден от компетентен орган на държавата, в която са установени. 4. Доказателства за съответствие със следните изисквания - За български юридически лица - копия на годишен баланс и ОПР за последните три приключили финансови години - 2009-2011 г. (освен ако са публикувани в търговския регистър) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. За български физически лица – копия на официални документи (декларации от НАП за доходи на физическото лице), удостоверяващи дохода. За чуждестранните участници – копия на еквивалентни документи в съответствие със законите в страната, в която са установени; - Декларация (оригинал, свободен текст) за оборота на участника от сходни с предмета на поръчката доставки за последните три години (2009-2011 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. Декларацията следва да е оформена в табличен вид, с посочени в нея обороти отделно за трите години. Декларацията следва да е подписана от представляващия участника и подпечатана;- Декларация-списък (оригинал, свободен текст) на договорите с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, през последните пет години (2007-2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с приложени относими към посочените договори референции. Декларацията следва да е оформена в табличен вид, с посочени в нея възложители, предмет, стойност и срок на договорите. Декларацията следва да е подписана от представляващия участника и подпечатана. Референциите се представят в копия; - Копие на удостоверение за регистрация на обект за производство на доставяните закуски и храни;-Копие на удостоверение за регистрация на автомобил за превоз на храни, издадени от Областна дирекция по безопасност на храните (или РЗИ/РИОКОЗ); - Списък на назначения на трудов договор персонал, който ще бъде ангажиран за изпълнението на поръчката и контрола за качеството й,с отбелязване на квалификацията и проф. опит за всяко лице;минимално изискване е участниците да имат назначени на трудов договор поне 1 лице на длъжност "готвач" и 1 лица на длъжност "инженер технолог", които да са включени в представения списък;-копие от трудовите книжки на назначения на трудов договор персонал с отбелязване на месторабота в предприятието на участника;-копия от дипломи или удостоверения за профес.квалификация на лица посочени в списъка, които имат квалификация "инженер технолог" и "готвач". -списъкна търговски обекти, техническо оборудване и транспортни средства, с които разполага участника за изпълнение на поръчката;-Удостоверение за разкриване на обект за ученическо столово хранене 5. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо вид на предлагана закуска, обяд по дни за един месец. 6. Ценово предложение . Всички копия на документи следва да бъдат заверени с гриф "вярно с оригинала" и с подпис и печат на представляващия. Документите, посочени по-горе, следва да бъдат запечатани в непрозрачен плик с обозначение предмета на поръчката и обособената позиция, за която се участвува. Офертата следва да бъде подадена в деловодството на училището. Участници, които не са представили някой от горепосочените документи, ще бъдат отстранени от участие и офертите им няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. Отварянето на офертите ще се извърши на 18.03.2013г. от 10:00 ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
15/03/2013