сряда, 31 май 2017 г.

Конференция "Учене през целия живот – от малки до големи"

На 30-31 май 2017 г. в град Пазарджик се проведе областна педагогическа конференция "Учене през целия живот – от малки до големи", в която участие взеха Милена Желязкова и Соня Рачева с доклад на тема: Иновативни стратегии и методически подходи  за обучение във функционална (базисна) грамотност на учениците от начален етап".

Бяха представени иновативни идеи за създаване на оптимална образователна среда  и стратегия за изграждане на инструментариум за базисна грамотност на учениците в начален етап чрез различни образователни и възпитателни въздействия, подчинени на водещата цел – изграждане на мотивирани личности за учене и социална реализация през целия живот.