четвъртък, 4 април 2013 г.

Второ ОУ е част от националната мрежа „Посланици на мобилността”

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ стана част от Националната мрежа „Посланици на мобилността“ /Mobility Ambassador Network – MANet/ чрез участието на педагогическия съветник Венета Кирова в следните мероприятия: пилотен семинар „Ориентиране за мобилност“ през м. декември 2012 г., създаването на Мрежата от посланици на мобилността, както и в Национални дни на кариерата 2013 в НДК на щанда „Младежта в движение“ на Европейската комисия.

Училището вече направи своите първи стъпки по посока на ориентирането в мобилност. През лятото на 2012 г. г-жа Цонка Иванова реализира индивидуална мобилност по програма „Учене през целия живот“ на тема „Creativity in The Classroom“ в Southampton, Англия, където се запозна на място със системата на предучилищното и началното училищно образование.

Второ основно училище има и опит в разработването на проект по секторна програма Коменски. Благодарение на г-жа Нели Станчева, начален учител и класен ръководител на Іе клас, през м. януари бе организирана подготвителна визита, в която се включиха партньори от Англия, Португалия, Испания, Италия, Полша, Румъния и Турция. Избраната тема на проекта е „Give Me Five! Be My Friend“.

Глобализацията и ускореното развитие на технологиите и комуникациите изискват от съвременния човек гъвкавост и адаптивност. Това налага преосмисляне на нагласите и решенията за предприемане на мобилност. През последните години идеята за младежка мобилност се е утвърдила като ключов приоритет на Европейската комисия, като основен инструмент за мотивация за участие в образование и обучение през целия живот, за подобряване на професионалния избор, професионалната реализация и конкурентноспособността, както и за изграждането на чувство за глобалност и принадлежност към Европа и света.

От м. декември 2012 г. започна изграждане на мрежа от посланици на мобилността, чиято цел е да подпомага младежите в развиване на умения за мобилност и в избор на форма, програма и финансиране, под която да се реализират желанията на младите хора да предприемат кратки пътувания за да се учат и усъвършенстват. Освен във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ Стара Загора, представители на новото формирование има в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Шумен.

Изграждането на мрежата е дело на Центъра за развитие на човешките ресурси, който е координиращо звено в България по програма „Учене през целия живот“ на Европейския съюз и работи по проекти в областта на образованието, професионалното обучение и пазара на труда. Центърът подпомага активно работата на МОМН и МТСП, и администрира българското участие в секторните програми „Коменски“, „Грюндвиг“, „Еразъм“, „Леонардо да Винчи“.

Мобилността представлява краткосрочно пребиваване в друга държава с цел личностно развитие и усъвършенстване, опознаване на различни култури и обмяна на опит. Тя се осъществява чрез периоди на учене в чужбина, образователни пътувания и туризъм в рамките на различни проекти, младежки бригади, обмени, лагери, доброволчество и др.

В процеса на ориентиране за мобилност младите хора могат да бъдат подпомогнати да преценят дали са готови да предприемат такава стъпка, да вземат решение и да планират своето развитие и кариерен път.

Идеята е посланиците на мобилността да обучат в консултантски умения не само регионалните специалисти, но и младежките лидери, които от своя страна да мултиплицират мобилността и уменията за нея на принципа „връстници обучават връстници“. Интересен факт е, че въпреки богатият опит на училищата в мобилността и обмените, всъщност едва 9% от младежите са се възползвали.

А възможностите за младите хора да трупат знания и умения чрез пътуване и да обогатяват образованието и квалификациите са много. Само някои от резултатите и ползите за тях от мобилността са: самочувствие, подобрени езикови и междуличностни умения, обогатена обща култура, правилен избор на кариерно развитие, по-голяма сигурност при вземането на решения, придобиване на социална компетентност в мултикултурна среда, по-добро познаване на света, професиите и собствената личност, подобрено психично здраве и повече умения за справяне в различни ситуации.

Предвижда се наесен ученическите съвети и Младежки общински съвет да бъдат поканени да вземат участие в такова обучение. Те на свой ред ще станат посланици на мобилността, ще разширят мрежата и със съответен сертификат ще обучават други младежи и ще ги консултират как да вземат решение за пътуване, какво трябва да имат предвид и да планират, как да потърсят подходяща програма и финансиране съобразно своите потребности и възможности.