НАСТОЯТЕЛСТВО

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора“

Председател: Румяна Бончева

За периода на съществуването си Училищното настоятелство е инициатор и партньор в кандидатстването по проекти и подпомагане дейността на Второ основно училище „Петко Р. Славейков“, Стара Загора.

Със средства, акумулирани от Училищното настоятелство, е подпомогнато закупуването на компютърна техника за съществуващите компютърни зали, копирна техника за канцеларията на училището, финансирани са награди за изявилите се ученици и не на последно място е подпомогната организацията на училищни празници и годишнини.

С помощ от „Обществен дарителски фонд“ – Стара Загора и УН е оборудван мултимедиен кабинет с интерактивна дъска, направен е ремонт на физкултурния салон, учителската стая и са освежени повечето от учебните стаи.


СМЕТКА ЗА НАБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ

ПИБ АД – Стара Загора

IBAN: BG42FINV915010BGN060SJ

BIC: FINVBGSF