УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Училищният ученически съвет (УУС) е самостоятелна организация на самоуправление на учениците от Второ основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора. Създадена на доброволен принцип, работеща в съответствие със ЗПУО, нормативните актове на МОН, Училищния правилник и училищните програми и планове. Нейната цел е да осъществява връзка между учениците, учениците и учителите, учениците и родителите.

Статут на УУС във Второ ОУ „П. Р. Славейков“ - Стара Загора

І. Общи положения:
1. УУС е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот на ученическата общност.
2. Създаването му е в отговор на потребността за активизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.
3. Основни принципи на действие са: демократичност, толерантност, креативност и отговорност.

ІІ. Цели:
1. Да обединява и представлява учениците в училище;
2. Да дава гласност на възникналите проблеми;
3. Да защитава правата и интересите им;
4. Да стимулира активността в училищния живот;
5. Да съдейства за изграждане на активна гражданска позиция и отговорност у учениците;
6. Да участва активно във всички мероприятия на училището.

ІІІ. Членство:
Всеки клас излъчва по един/двама представители, които са избрани на общо събрание на класа и отговарят на следните критерии:
 Авторитет пред съучениците си и учителите;
Способност и готовност да разбират и защитават интересите на учениците и на класа пред педагогическия съвет;
Умения да изразят и защитят общото мнение на класа, дори то да е различно от личното им;
Готовност да поемат отговорност;
Умения да установят и поддържат контакти с ученици и учители;
Съпричастност към училищния живот;
Упражняването на правата и задълженията, специфични за един ученически представител е въпрос на личен избор и отговорност. Представителите на класовете се избират за една учебна година. Ако по мнение на една трета от класа представителите не изпълняват задълженията си, може да се проведе нов избор.

ІV. Права и задължения:
1. Права:
1.1. Да бъдат посредници при възникнали конфликти между съученици, ученици и учители;
1.2. Да вземат отношение по Правилника за дейността на училището;
1.3. Да изразяват позиция по всички въпроси, касаещи училищния живот;
1.4. Да защитават интересите на учениците пред ръководството и психолозите;
1.5. Да представят становища на УУС пред ръководството и психолозите.

2. Задължения:
2.1. Да не проявяват пристрастие при вземане на решения, касаещи ученическия живот;
2.2. Да представят обективни и аргументирани становища, дори и ако са в противоречие с личното им мнение;
2.3. Да представят точно и навреме актуална информация за живота в клас и в училище;
2.4. Да търсят и инициират срещи с учители, ръководство и психолозите при всички възникнали проблеми в училищната общност;
2.5. Да провеждат ежемесечни или извънредни срещи, относно обсъждане и решаване на наболели и актуални теми и проблеми в училище;
2.6. Да изработват позиция и план за действие при разрешаването им.

V. Взаимодействие:
с класните ръководители;
с ръководството и психолога;
с родителската общност;
с УУС на други училища.

VІ. Финансиране:
Финансовата дейност на УУС се подпомага от училищното ръководство, от спонсори и от благотворителни инициативи на учениците в училището.

VІІ. Дейности на УУС:
1. Организира дискусии по теми, предложени от ученици;
2. Организира консултации от и за ученици;
3. Провежда анкети по актуални теми и изготвя презентации;
4. Изготвя графици и осъществява дежурство в училището с цел опазване на МТБ, реда и дисциплината;
5. Осъществява съвместна дейност с Общинския съвет на децата – град Стара Загора;
6. Обменя опит с други УУС.