НП „Заедно в грижата за всеки ученик“


На 10.12.2021 г. приключи дейността по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ – Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“. Основната цел на проекта е да се осигури плавен преход от начален към прогимназиален етап чрез създаване на спокойна и позната атмосфера и взаимоотношения с учениците, както и постигане на по-високи резултати. Част от уроците в ІVг клас и в Vд клас се проведоха съвместно от екип от учители – Павлина Балева /старши учител в начална степен/ и Дида Мирчева /старши учител по БЕЛ/, които осъществиха обмяна на добри практики и разширяване на познанията за възрастовите особености на учениците.
В проведените уроци в ІV г клас на тема „Подготовка за подробен преразказ на приказка“, “Редактиране на подробен преразказ на приказка“ и “Сложни думи“ госпожа Мирчева успя да предизвика интереса на учениците за активна творческа работа. Четвъртокласниците бяха много дейни в учебните часове и с любопитство и желание гостуваха в часовете на госпожа Мирчева в пети клас. Чрез взаимодействието им с прогимназиалния учител у тях се изгради увереност в собствените възможности и емоционална готовност за прехода им към следващ образователен етап. С усещането за „познатост” и „сигурност” се събуди интереса им към начините на преподаване в по-горен клас.