Еднократна помощ за родителите на деца, записани в първи клас за учебната 2021/2022 г.

Информация за родителите на деца, записани в първи клас за учебната

2021/2022 г. за отпускане на еднократна помощ за покриване на част

от разходите в началото на учебната година.

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас имат право

на еднократна помощ от 300 лв. Средствата се отпускат независимо от техните доходи,

при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане

извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на

роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител,

който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите,

в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информация по

служебен път, към заявлението се прилагат следните документи:

--- удостоверение, че детето е записано в първи клас, издадено от съответното

училище;

--- копие от удостоверение за назначаване на настойник/попечител;

Заявлението се подава след записване на детето в първи клас, но не пo-късно от 15

октомври 2021 г. Изключение се прави при установени здравословни причини, но не по

късно от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път

на адрес: https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално

подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и

подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление.

Подателят трябва притежава ПИК на НОИ, на НАП, стационарен или мобилен

квалифициран електронен подпис.

При възникнали на въпроси, относно заявяването на услугата можете да се

обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ - 070020341; help@e-gov.bg